Obchodné podmienky

Informácie o prevádzkovateľovi

Tieto všeobecného obchodné podmienky sú vydané:

Ing. Dominika Balogová

IČO: 52153428

IČ DPH: SK1124951531 (predávajúci je platcom DPH)

so sídlom: Leningradská 2, 07101 Michalovce (na túto adresu prosím neposielajte balíčky)

zapísanej: Okresný úrad Michalovce, Číslo živnostenského registra: 840-25520

kontaktné údaje:

info@modnyeshop.sk

tel.kontakt: +421 947 105 500  (zákaznícka linka v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9:30 – 14:00 hod)

www.modnyeshop.sk

(ďalej len “predávajúci”)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese modnyeshop.sk

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu modnyeshop.sk, sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky pre pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy, a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok.

2. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare a cenách sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Cena tovaru uvedená v katalógu je konečná (zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH)), všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

Predávajúci má právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke modnyeshop.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke modnyeshop.sk. Pre kupujúceho je rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru v čase od odoslania až po doručenie objednávky alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržani objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

3. Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 • predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s faktúrou, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • omeškanie dodávky a za škodu zavinenú prepravnou spoločnosťou,
 • omeškanie dodávky zavinenú nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
 • nedoručenie oznámenia z kuriérskej spoločnosti,
 • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje

 • že, si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho internetovom obchode modnyeshop.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov aj samotný tovar a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej spoločnosti spísať zápis o škode na zásielke.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

4. Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

Objednávky vybavujeme spravidla do 2-3 prac. dní, prepravná spoločnosť Vám zásielku následne doručí do 1-2 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

5. Platby za tovar a poštovné

Cena za dopravu (vrátane balného) je v rámci Slovenskej republiky 3,99€ EUR

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Dobierka – v rámci Slovenskej republiky. Peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí.

Upozorňujeme, že v prípade neprevzatia zásielky pri platbe na dobierku si nárokujeme vyžadovať vzniknuté náklady na dopravu a balné.

 • Prevod na bankový účet predávajúceho – platba prostredníctvom vkladu na bankový účet predávajúceho. Číslo účtu predávajúceho bude kupujúcemu zaslané emailom.

PLATBA VOPRED NA ÚČET

Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet.

Platbu vopred uskutočnite na základe výzvy, ktorú obdržíte s e-mailom o potvrdení prijatia objednávky. Pokiaľ Vám email obratom nebol doručený, Váš email v objednávke nebol zadaný správne alebo odporúčame skontrolovať spamovú schránku.

Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet.

Po úhrade bude tovar zaslaný na zadanú adresu.

Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do dvoch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší a objednaný tovar bude uvoľnený k ďalšiemu predaju. Objednávkový systém Vám vždy započíta celé poštovné v rámci SR 3,99€ EUR pri platbe vopred na účet.

6. Zrušenie objednávky

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže stornovať iba objednávku, ktorá ešte nebola vybavená. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Za storno objednávky si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. Objednávku je možné zrušiť elektronickou správou na e-maile predávajúceho, ktorý je uvedený v týchto obchodných podmienkach, kde je potrebné uviesť meno, email a číslo objednávky.

V prípade, že kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

V prípade, že vznikla objednávka ktorú kupujúci nestornoval, alebo neodstúpil do času odovzdania objednávky dopravcovi a tovar si od dopravcu nevyzdvihol a tak bol vrátený späť predávajúcemu, alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal. Kupujúci v tomto prípade je povinný nahradiť predávajúcemu náklady na dopravu, obalový materiál, prácu a ostatné náklady súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

Predávajúci má právo stornovať objednávku:

 • Z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 • V prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky predávajúcim.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke modnyeshop.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar po uplynutí tejto lehoty Vám bude odoslaný spať na náklady kupujúceho.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom na info@modnyeshop.sk do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno.

Tovar musí byť dodaný  v pôvodnom stave a nepoškodený. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

 • je v pôvodnom stave (oblečene musí byť neprané, nenosené, nežehlené, nesmie zapáchať parfumom ani ničím iným),
 • nejaví známky používania a opotrebovania,
 • je nepoškodený a čistý,
 • je kompletný (vrátane príslušenstva, darčekov, s neodtrhnutými visačkami, návodu atď.).

Tovar, z ktorého bude visačka odstránená, nebude predávajúci akceptovať.

Upozorňujeme, že ochranné rúška, ponožky a silonky nie je možné vrátiť z bezpečnostných a hygienických dôvodov.

Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu, predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo vrátený tovar neprijať.

Originálna škatuľa od topánok v žiadnom prípade neslúži ako poštovný obal!

K tovaru je kupujúci povinný priložiť originálnu faktúru s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom, atď. ktorý mu bol doručený. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry.

V prípade, že ste k objednávke obdržali darček, je potrebné ho vrátiť spolu s tovarom. Za nevrátenie darčeka Vám bude účtovaný poplatok 5€.

Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU
Tovar je potrebné odoslať doporučene na adresu:
Ing. Dominika Balogová
P. O. Box 1
0 7237 Lastomír

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.

Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky predávajúcemu a to bankovým prevodom.

Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti (odstúpi od zmluvy) len časť zakúpeného tovaru.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky.

POSTUP PRE VRÁTENIE TOVARU “ODSTÚPENIE OD ZMLUVY”:

Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy originálnu faktúru spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Formulár si môžete stiahnuť tu:

https://modnyeshop.sk/wp-content/uploads/2023/04/Formular-pre-vymenu-alebo-vratenie-tovaru.pdf

Zákazník zasiela balík vždy doporučene na adresu pre vrátenie tovaru uvedenú v týchto obchodných podmienkach v bode č. 7 cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť. Zákazník si sám kontroluje doručenia balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty, alebo v kuriérskej spoločnosti. Informovať sa o stave vrátenia peňazí za tovar, odporúčame až vtedy, keď uplynie lehota predávajúceho na vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu a to najneskôr do 15 dní od doručenia balíka predávajúcemu.

Výmena tovaru nie je možná. Ak Vám tovar nesadol a máte záujem o iný kus z našej ponuky, vytvorte na eshope úplne novú objednávku, a bez čakania Vám požadovaný tovar okamžite odošleme. Po prijatí Vášho vráteného tovaru, Vám bude platba vrátená. Je to jednoduchšie a rýchlejšie.

8. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál faktúry. Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) 
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Reklamáciu možno uplatniť písomne prostredníctvom reklamačného formulára. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu: https://modnyeshop.sk/wp-content/uploads/2023/07/REKLAMACNY-FORMULAR.docx

9. Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a porozumel im. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2019

Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.